การศึกษาการกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่างๆ ที่ตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะ