การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์

Publish Year International Journal 5
2018 exนางสาวพิชญกานต์ เติมฤทธิกุล, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The application of ohmic heating for inulin extraction from the wet-milled and dry-milled powders of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 99-110
2017 exKrittiya Khuenpet, exMika Fukuoka, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Spray drying of inulin component extracted from Jerusalem artichoke tuber powder using conventional and ohmic-ultrasonic heating for extraction process", Journal of Food Engineering, ปีที่ 194, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 67-78
2015 exกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exธาราทิพย์ วัชรากร, exธัญญาพร พงษ์พินยาพิบูลย์, "Effect of the sweeteners on the qualities of vanilla-flavored and yoghurt-flavored ice cream", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 133-145
2015 exKhuenpet K., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of Hot Air and Superheated Steam Drying of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers and Inulin Powder Production", Transaction of ASABE, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 1113-1125
2015 exKhuenpet, K, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSrichamnong, W., "Effect of Pretreatments on Quality of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tuber Powder and Inulin Extraction", Transactions of the ASABE, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 1873-1884
Publish Year National Journal 1
2015 exรวีภรณ์ จิรายุเจริญศักดิ์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Spray-drying for inulin powder production from Jerusalem artichoke tuber extract and product qualities", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 13-18
Publish Year National Conference 1
2015 exพิชญกานต์ เติมฤทธิกุล, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันโดยใช้การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 : 2558, 29 - 30 ตุลาคม 2015, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย