ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อพฤติกรรมทางกลและการวิบัติของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

Publish Year International Journal 1
2013 exGunes, O., exLau, D., inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBรผyรผkรถztรผrk, O., "Ductility of FRP-concrete systems: Investigations at different length scales", Construction and Building Materials, ปีที่ 49, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 915-925
Publish Year National Journal 1
2016 exน.ส.พนิดา กลิ่นโพธิ์กลาง, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงต่อพฤติกรรมภายใต้แรงอัดของคอนกรีตที่โอบรัดด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 14-27
Publish Year National Conference 2
2016 exชญาภา อยู่ป้อม, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของข้อบกพร่องต่อกำลังยึดเหนี่ยวของระบบเสริมกำลัง FRP – การศึกษาด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11, 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exกมลชนก ศรีคงศรี, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการหลุดลอกในคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกาลังด้วย CFRP โดย Cohesive Zone Model", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11, 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย