การคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวที่มีแมลงฝังตัวอยู่ภายในโดยวิธีไม่ทำลายด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2558)

  • inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

  • inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Discrimination of the internal infestation in green okra by transmittance NIR spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี