การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้นและความชันจากท้องน้ำ

Publish Year International Journal 6
2016 exProf. Roger Grimshaw, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Transcritical flow over two obstacles: Forced Korteweg-de Vries framework", JOURNAL OF FLUID MECHANICS, ปีที่ 809, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016
2015 exGrimshaw, Roger H. J., inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Critical control in transcritical shallow-water flow over two obstacles", JOURNAL OF FLUID MECHANICS, ปีที่ 780, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 480-502
2013 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHasadsri, S, "Analytical and numerical results of dissolved oxygen and biochemical oxygen demand in non-uniform open channel", ECOLOGICAL MODELLING, ปีที่ 252, มีนาคม 2013, หน้า 11-22
2013 exวัชรากร ทองช่วย, inดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Multilevel augmentation method with wavelet bases for singularly perturbed problem", Journal of Mathematical Chemistry , ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2013, หน้า 1-12
2013 exProf. Dr. Roger Grimshaw, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Stability of steady gravity waves generated by a moving localised pressure disturbance in water of finite depth", Physics of Fluids, ปีที่ 25, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 076605-1-076605-15
2012 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fish Growth Model for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Wastewater Oxidation Pond, Thailand", Procedia Environmental Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2012, มกราคม 2012, หน้า 513-524
Publish Year International Conference 1
2014 exตรีนาถ กอศรีพร, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Lattice Boltzmann method for two-dimensional incompressible Navier-stokes equation with CUDA", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย