การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค

Publish Year National Conference 1
2015 exนาวสาวสุนิสา ปู่เถา, inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้ความร้อนเบื้องต้นแก่ผลปาล์มโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค", การประชุมวิชาการสมาคมวืศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 16, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย