การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella walker (Lepidoptera:Oecophoridae)

Publish Year International Journal 1
2018 exน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, exShun-ichiro Takano, exKeiji Takasu, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "Existence of two strains of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae): a complex in Thailand and Japan", Applied Entomology and Zoology , ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 373-380
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "หนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker ชีววิทยา พืชอาหาร และแมลงศัตรูธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society", 3 - 6 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย