การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสักวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่