ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อเจาะต้นสักในเขตพื้นที่สวนป่าภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้:เพื่อการป้องกันกำจัด

Publish Year International Journal 1
2018 exAtikan Panyamang, exOrawan Duangpakdee, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "Genetic structure of teak beehole borer, Xyleutes ceramicus (Lepidoptera: Cossidae), in northern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 66-74
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก, Xyleutes ceramicus Walker (Lepidoptera: Cossidae), ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอติกานต์ ปัญญามัง, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรผีเสื้อหนอนเจาะต้นสัก, Xyleutes ceramicus Walker (Lepidoptera: Cossidae), ในภาคเหนือของประเทศไทยด้วยยีน elongation factor–1 alpha", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 5, 25 - 27 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย