การศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา