การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่

Publish Year International Journal 1
2014 exนายอำพล พยัคฆา, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "THE USE OF BMWP AND ASPT BIOTIC SCORE AS BIOLOGICAL MONITORING OF STREAMS IN NORTHERN THAILAND", Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 7-16
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ไกรเพชร, exนายอำพล พยัคฆา, "อาหารและบทบาทการกินอาหารของกลุ่มแมลงน้ำในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก", SDU RESEARCH JOURNAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 83-104
Publish Year National Conference 1
2012 exอำพล พยัคฆา, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างแคดเมียมในตัวอ่อนแมลงปอและตะกอนดินกับปัจจัยคุณภาพน้ำในลำห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5, 8 กันยายน 2012 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย