ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย

Publish Year International Journal 1
2013 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of Foreign Direct Investment in Australia", Australian Journal of Business and Management Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2013, หน้า 20-30