การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์: การศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ SITES2006

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Model of the Adoption and Integration of ICT into Science Teaching: an SEM approach", Proceedings ICQA 2013 International Conference on QA Culture: Cooperation or Competition , 7 - 8 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย