ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพลังงานชุมชนในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from Different Two Renewable Raw Materials", International Conference “New perspective in Business, Economics and Management Research and Practice” at International University, Ho Chi Minh City, Vietnam during July 9-11,2015. , 9 - 11 กรกฎาคม 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม