รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา