การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2015 inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, "Pedagogical Content Knowledge of Thai Pre-Service Physics Teacher during Student Teaching Practice: A Case Study", International Conference on Education and Psychology (ICEAP) 2015, 5 พฤศจิกายน 2015, ์Nagoya ญี่ปุ่น
2014 inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, "Thai pre-service science teachers’ pedagogical content knowledge development through mentoring", International Science Education Conference 2014, 26 พฤศจิกายน 2014, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, "Thai Pre-Service Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge: An Exploratory Study", International Conference on QA Culture: Cooperation or Competition (ICQA 2013), 8 พฤศจิกายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย