การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring.

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทความเรื่อง “ตั้งคำถามอย่างไรดี...ในห้องเรียนคณิตศาสตร์”", นิตยสาร สสวท, ปีที่ 42, ฉบับที่ 188, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 22-26