โครงการการพัฒนาและการสาธิตการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์รองรับการทำงาน GNSS สำหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติ