การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในรายวิชาวิธีการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน ภาคต้นปีการศึกษา 2556

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Learning Activities based on Contemplative Education Approach to Promote Students’ Systematic Analysis Thinking in Methods of Teaching for Basic Business Course for 3rd Year Undergraduate Students in Business and Computer Education Major", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Learning Activities based on Contemplative Education Approach to Promote Students’ Systematic Analysis Thinking in Methods of Teaching for Basic Business Course for 3rd Year Undergraduate Students in Business and Computer Education Major", The 2014 International Conference on Social Education and Management Engineering (SEME2014), 20 - 21 พฤษภาคม 2014, เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Application of Sufficiency Economy Concept for Rural Transformation through Teaching and Learning Processes to Promote Students’ Analysis Thinking in Business and Computer Major in Faculty of Education, Kasetsart University, Thailand", 5th International ERT Symposium 2014 , 17 - 19 กันยายน 2014, ราชอาณาจักรเนปาล
2014 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Integration of Economic System Concept through Teaching and Learning Processes to Promote Students' Systematic Thinking in Business and Computer Major in Faculty of Education, Kasetsart University, Thailand", The Asian Conference on Education (ACE2014), 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2014, OSAKA ญี่ปุ่น