การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการอาหารหยาบของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด