เจตคติที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนโรงคการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน