โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA

Publish Year National Journal 3
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริตรา สีประโค, "การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2552-2556)", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 16-23
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ ทูลธรรม, "การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอายุ 20-40 ปี ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 635-644
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 20-40 ปี", The international conference on Research for Social Devotion in commemoration of the 50th anniversary of Khon Kaen University, 22 - 23 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสดิพร ภูถมดี, "แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 3 - 4 กันยายน 2015, พระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดสกลนคร", มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2014, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย