สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Alcohol Consumption on Quality of Life of Public Health Officials, Nakhon Phanom Province, Thailand", 1stNakhon Phanom National and International Conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, เมือง นครพนม ประเทศไทย
2013 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study and developing of enforcement process on the alcohol beverage law atThe Community", The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM-2015), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย