ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ทำบัญชี กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 3
2014 inดร.ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติผู้ทำบัญชีที่คาดหวังก่อนและหลัง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 25 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 25 ตุลาคม 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.ธิญาดา พิชญาศุภกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ประจำ ปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 3 ธันวาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย