การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการผลิตไบโอเอทธานอลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้ทรัพยากรเชื้อรากลุ่มเส้นสาย