ความชุกและปัจจัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and Factors Related to Alcohol Consumption among Undergraduate Students in a Northeast Thailand Province", วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-15
Publish Year National Conference 3
2013 exสุจิตรา ประสีระเตสัง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน", 19 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exพรรณภามาส ศิริสวัสดิ์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 exศุภลักษณ์ สง่าแรง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย