การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย

Publish Year International Conference 3
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sample Temperature Variation on The Determination of Chemical Composition of Longan Honey by Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Classification of authentic and adulterated longan honeys using near-infrared spectroscopy and chemometrics", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย