ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exนายดำรง เชียรทอง, "Description of the final-instar larva of Heliogomphus selysi Fraser(Odonata: Gomphidae)", Zootaxa, ปีที่ 3764, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, หน้า 482-488
Publish Year National Conference 1
2013 exสุวรรณนิตย์ ศุกรวรรณ, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างภายในไข่ และการเจริญของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าไทย Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saenphun and Muragan, 2002", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย