โครงการการพัฒนา recombinant 3ABC-based ElISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

Publish Year National Conference 2
2015 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exพลอยไพลิน เสมคำ, exณัฐรัติ ตั้งธรรมนิยม, "Pyhlognetic analysis of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand in 2013", The 53rd Kasetsart University Annual Conference 2015. Kasetsart University, Bangkean,, Chatuchak, Thailand. 3-6 February 2015, 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวเบญนุวรรณ ก้งหุย, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์ Non-structural protein 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 4 - 5 ตุลาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย