การวิจัยออกแบบโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับดูแลพันธุ์อ้อยปลอดโรค