โครงการผลิตวีดิทัศน์โครงการวิจัยการทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอเรีย สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก-ล1)