การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exDararat Hotaka, exAlongkorn Amnuaykanjanasin , exChan Maketon, exSiraprapa Siritutsoontorn, "Efficacy of Purpureocillium lilacinum CKPL?053 in controllingThrips palmi (Thysanoptera: Thripidae) in orchid farmsin Thailand", Appl Entomol Zool Appl Entomol Zool , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2015, หน้า 317-329
2014 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exAmnuaykanjanasin, A, exHotaka, D, exMaketon, C, "Population ecology of Thrips palmi (Thysanoptera:Thripidae) in orchid farms in Thailand", APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 273-282