โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

  • บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนายวรเทพ ชมภูนิตย์

  • inนายวรเทพ ชมภูนิตย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์