การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder

  • บริษัท อินโนฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกนารี จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์