การสำรวจและศึกษาการทรุดตัวของบแผ่นดินอย่างเป็นระบบในเขตวิกฤติการณ์น้ำบาดาล