การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทชนิดอ่อนตัว (Retort Pouch)

  • บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี