การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโดมิเนียม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา