การศึกษาวิถีทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend) และจัดฝึกอบรมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)