ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาโลหะและน้ำมันดิบล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "DETERMINANTS OF SILVER FUTURES PRICE VOLATILITY: EVIDENCE FROM THE THAILAND FUTURES EXCHANGE", The International Journal of Business and Finance Research , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 81-87
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาทองคำล่วงหน้า:กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 59-78
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาโลหะเงินล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย", 2015 Global Conference on Business and Finance, 4 - 7 มกราคม 2015, ลาส เวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า:กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014