การทดสอบความชอบรวมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง