โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ (สำรวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรชายฝั่ง)