โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย