การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องผลิตข้าวกล้องนึ่งเริ่มงอกจากข้าวเปลือก