การปรับปรุงเครื่องอบแห้งอาหารสุนัขจากเครื่อง Low shear extruder