การวิจัยการทดสอบจัดทำปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน

  • บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

  • inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์