โครงการออกแบบซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา