การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต