การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ระยะดำเนินการปี 2555


แสดงความคิดเห็น

(0)