การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม