ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคระหว่างประเทศและกลยุทธ์การทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร